Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Żaganiu
strona główna      strona www podmiotu
  Znajdź  
Struktura stron
Dane teleadresowe
Informacja ogólna
Regulamin organizacyjny
Regulamin służby i pracy
Status prawny
Zadania i kompetencje
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne i przetargi
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wykaz zbędnego sprzętu
Nabór do służby
Oferty pracy
Wyniki naboru do służby
Certyfikat IS0 9001:2008
Polityka jakości
Redakcja strony
Sprawozdania
Monitoring pożarowy
Instrukcja korzystania ze strony głównej BIP
RODO KLAUZULA INFORMACYJNA
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiRejestr zmian
Archiwum
Strona główna  /  Informacja ogólna  / 

Informacja ogólna

Kategoria Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1037), Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu zaliczona została do „IV” kategorii komend PSP. Kategoria ta wynika z liczby mieszkańców stałych, których w powiecie żagańskim jest 81 345 tys.

Z kategorią komendy powiatowej ściśle związany jest tryb naliczania ilości etatów – 1 etat na 1.000 mieszkańców. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu liczba etatów wynosi 83, w tym 80 etatów funkcjonariuszy, 2 pracowników służby cywilnej na stanowiskach administracyjnych, 1 pracownik cywilny - stanowisko pomocnicze.

Struktura zatrudnienia

W chwili obecnej w Komendzie Powiatowej PSP w Żaganiu służbę pełni 79 strażaków w następujących korpusach :

1) 7 oficerów                    (etatów – 28)

2) 10 aspirantów               (etatów – 18)

3) 43 podoficerów            (etatów – 34)

4) 19 szeregowych           (etatów – 0)

Służba i praca w Komendzie Powiatowej PSP w Żaganiu pełniona jest w systemie codziennym 8-godzinnym i w systemie zmianowym 24-godzinnym.

W systemie codziennym 8-godzinnym służbę pełni i pracuje 11 osób, w tym Komendant Powiatowy PSP i jego Zastępca, Dowódcy i Zastępcy Dowódców Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP w Żaganiu i Szprotawie. Funkcjonariusze systemu codziennego i pracownicy cywilni wykonują swoje obowiązki służbowe w następujących komórkach organizacyjnych: Wydział Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczy, Sekcja Finansów, Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna, Sekcja Organizacyjno-Szkoleniowa.

W zmianowym systemie czasu służby, służbę w Powiatowym Stanowisku Kierowania pełni 5 funkcjonariuszy, 33 strażaków w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Żaganiu i 31 strażaków w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Szprotawie.

Teren działania

Charakterystyka powiatu żagańskiego

Powiat Żagański liczy 81 345 mieszkańców oraz zajmuje powierzchnię 1131,29 km2, (72,12 na/km2), na podstawie danych z Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie opublikowane w dniu 31 grudnia 2011 r. na stronie internetowej http://zielona-gora.pkw.gov.pl/g2/oryginal/2012_10/f691a2feb23999f4b774c1b693cf570f.pdf

 Tabela nr 1 – Powierzchnia i ludność

L.p.

 

Terytorium

UU

Powierzchnia w km2

Liczba mieszkańców

Na 1 km2

1.

Polska

312 685,00

37 781 289*

120,83

2.

Woj. Lubuskie

13 989,20

999 547*

71,54

3.

Powiat Żagań

1 131,29

81 345*

72,12

*Dane na podstawie liczby mieszkańców Państwowej Komisji Wyborczej – stan na 30.09.2012 r.

Powiat żagański położony jest w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego. Graniczy na zachodzie poprzez powiat żarski z Niemcami, na wschodzie z województwem dolnośląskim (powiat polkowicki, zgorzelecki i bolesławiecki), na północnym wschodzie z powiatem nowosolskim oraz na północy z powiatem zielonogórskim.

Powiat posiada zasoby leśne obejmujące obszar 50 605 ha, co stanowi prawie 44 % powierzchni powiatu, przy średniej dla województwa 49,1 % i Polski 28,2 %.

Przez obszar powiatu przepływają następujące oprócz rzeki Bóbr inne rzeki: Kwisa, Czerna, Szprotawka oraz Brzeźniczanka. Największe miasta położone nad Bobrem to: Żagań i Szprotawa.

Na terenie powiatu przebiega (Droga krajowa nr 18) Berlin - Wrocław - Kraków. Powiat Żagański jest w dalszym ciągu dużym węzłem kolejowym, posiada również dogodne, bezpośrednie, komfortowe i szybkie połączenia kolejowe z Berlinem, Hamburgiem, Poczdamem, Wrocławiem, Katowicami, Krakowem i Zieloną Górą oraz autobusowe z Poznaniem, Wrocławiem, Gorzowem, Zieloną Górą, Zgorzelcem.

Powiat Żagański położony jest w pobliżu czterech dużych aglomeracji miejskich, takich jak: Wrocław, Poznań, Berlin, Praga.

W skali regionu krzyżują się dwa istotne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 12 Szprotawa – Żagań – Żary oraz droga wojewódzka nr 297 Zielona Góra – Żagań – Iłowa.

Powiat żagański zajmuje powierzchnię 1.131 km2, co stanowi 8,08 % powierzchni województwa a zamieszkiwany jest poprzez 81.345 ludności, co stanowi 8,15 % ludności województwa lubuskiego. Ilość ludności z każdym rokiem ulega zmniejszeniu związaną z migracją.

Sieć osadniczą powiatu tworzy 5 miast i 98 innych miejscowości (wsie, przysiółki, kolonie, leśniczówki).

Tabela nr 2 – Gminy powiatu

L.p.

Gminy powiatu żagańskiego

Powierzchnia w km2 *

Liczba mieszkańców *

Na 1 km2

1

Brzeźnica

122

3 914

32,16

2

Gozdnica

24

3 376

141,92

3

Iłowa

153

7 055

46,06

4

Małomice

79

5 397

68,38

5

Niegosławice

136

4 660

34,43

6

Szprotawa

233

21 547

92,87

7

Wymiarki

63

2 397

38,46

8

Żagań m.

40

25 856

648,67

9

Żagań gm.

281

7 143

25,34

 *Dane na podstawie liczby mieszkańców Państwowej Komisji Wyborczej – stan na 30.09.2012 r.

 Na terenie powiatu funkcjonują:

         Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu  w tym 2-wie  Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze PSP z siedzibą w Żaganiu i Szprotawie

-     obszar chroniony JRG PSP Żagań - o łącznej powierzchni 683 km2,

-     obszar chroniony JRG PSP Szprotawa- o łącznej powierzchni 448 km2.

         11- cie jednostek OSP włączonych do KSRG z siedzibą w:

Iłowej, Koninie Żagańskim, Gozdnicy, Wymiarkach, Brzeźnicy, Dzietrzychowicach,

        Długiem, Siecieborzycach, Suchej Dolnej, Zimnej Brzeźnicy, Małomicach,

         16 - cie jednostek OSP nie włączonych do KSRG z siedzibą w:

        Borowem, Miodnicy, Trzebowie, Jeleninie, Jabłonowie, Przylaskach,

  Chichach, Lubiechowie, Mycielinie, Niegosławicach, Borowinie, Dzikowicach, Lesznie Dolnym i Górnym oraz Witkowie.

        Wichów (reaktywowana w roku 2011).


Data publikacji: 2012-12-26
Data aktualizacji: 2012-12-28
Autor: Pawelec Krzysztof
Rejestr aktualizacji