Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Żaganiu
strona główna      strona www podmiotu
  Znajdź  
Struktura stron
Dane teleadresowe
Informacja ogólna
Regulamin organizacyjny
Regulamin służby i pracy
Status prawny
Zadania i kompetencje
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne i przetargi
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wykaz zbędnego sprzętu
Nabór do służby
Oferty pracy
Wyniki naboru do służby
Certyfikat IS0 9001:2008
Polityka jakości
Redakcja strony
Sprawozdania
Monitoring pożarowy
Instrukcja korzystania ze strony głównej BIP
RODO KLAUZULA INFORMACYJNA
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiRejestr zmian
Archiwum
Strona główna  /  Zadania i kompetencje  / 

Zadania i kompetencje

Zakres działania Komendanta Powiatowego PSP

Art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz.U 2009r.Nr 12 poz.68)

Komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu ze starostą. …..”

Art. 13, ust. 5 wyżej cytowanej ustawy

„Zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego)Państwowej Straży Pożarnej.”

Komendant powiatowy wykonuje zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu. Do podstawowych zadań komendanta powiatowego należą :

1.      kierowanie pracą komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

2.      organizowanie jednostek ratowniczo – gaśniczych,

3.      organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,

4.  dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,

5.    kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych,

6.    analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,

7.      organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,

8.    współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,

9.      rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

10.  opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,

11.  nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

12.  wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,

13.  wstępne ustalanie przyczyn i okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,

14.  organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego,

15.  szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,,

16.  inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze powiatu,

17. wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego,

Ponadto do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy :

1)      współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

2)      przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych,

3)      realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

Komendant powiatowy przynajmniej raz na rok przedstawia radzie powiatu informację o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Na polecenie starosty informację taką komendant powiatowy jest zobowiązany składać w każdym czasie.

Swoje zadania komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wykonuje przy pomocy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, która stanowi aparat pomocniczy komendanta. Pracą komendy komendant powiatowy kieruje przy pomocy swojego zastępcy, który w przypadku nieobecności komendanta z powodu choroby, urlopu lub innych przyczyn przejmuje jego obowiązki.

 

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 8.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.

4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:

1) planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej,

2) podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej;

3) sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

4) współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej/miejskiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

5) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami;

6) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;

7) załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje
i organy władzy;

8) realizowanie zaleceń pokontrolnych;

9) realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;

10) realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

11) opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;

12) wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;

13) przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej)
i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;

14) realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;

15) współudział w organizacji i realizacji szkoleń;

16) współpraca na rzecz realizacji zadań ksr-g.

             § 9.1. Do zadań wydziału operacyjno, kontrolno - rozpoznawczego należy w szczególności:

            2. w zakresie spraw operacyjnych;

1) analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru działania oraz przygotowanie operacyjne terenu działań komendy powiatowej/miejskiej i nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczych;

2) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

3) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami na obszarze powiatu;

4) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

5) analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

6) zapewnienie funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;

7) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

8) współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

9) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;

10) nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

11) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

12) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

13) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;

14) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g  na obszarze działania;

15) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową/miejską,

16) bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i  postępie akcji ratowniczo-gaśniczych.

 3. w zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych:

1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

2) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

4) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

5) opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

6) wstępne ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się;

7) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;

8) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;

9) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

10) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego/miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;

11) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;

12) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;

13) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

14) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł.

            4. w zakresie spraw informatycznych:

1) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,

2) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej  funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,

3) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi oraz innych systemów wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej,

4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;

5) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;

6) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

7) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

8) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych
w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej,

9) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

10) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;

11) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;

5. w zakresie spraw łączności:

1) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

2) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także dla prawidłowego funkcjonowania systemu dysponowania jednostek ksr-g;

3) zapewnienie niezawodnego działania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,

4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności;

5) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej,

6) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej

7) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej/miejskiej nowoczesnych technik  łączności;

8) sporządzanie informacji i analiz z zakresu  łączności.

6. w zakresie spraw obronnych:

1) prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej/miejskiej;

2) koordynowanie realizacji zadań obronnych.

7. w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

1) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu/miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

3) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

4) przedstawianie komendantowi powiatowemu/miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

5) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn  i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

6) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,  w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

7) uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

8. w zakresie spraw ochrony informacji niejawnych:

1) zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

2) kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
w tym zakresie;

3) opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;

4) planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 10.1. Do zadań sekcji organizacyjno - szkoleniowej należy w szczególności:

2. w zakresie spraw organizacyjnych:

1) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych;

2) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
w komendzie powiatowej,

3) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej,

4) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

5) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,

6) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,

7) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji
i wytycznych komendanta powiatowego,

8) prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

9) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej,

10) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

11) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego

12) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej

13) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej

14) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

15) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
i wniosków dla komendy powiatowej

16) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.

17) nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej/miejskiej, kontami pocztowymi
i pocztą elektroniczną.

3. w zakresie spraw szkoleniowych:

1) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksr-g na obszarze powiatu (miasta);

2) organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;

3) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;

4) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami,

5) prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków,

6) prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków
i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

7) realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego komendy powiatowej;

8) inicjowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego podległych pracowników w zakresie problematyki prowadzonej przez komórki organizacyjne;

9) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków pracowników cywilnych.

4. w zakresie spraw kadrowych:

1) realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego,

2) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

3) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
i rencistów komendy powiatowej,

4) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków
i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

5) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

6) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

§ 10. Do zadań sekcji finansów należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

2) prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej

3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej

b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową

c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d) zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej

5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej

§11. Do zadań sekcji kwatermistrzowsko-technicznej należy w szczególności:

1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej/miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

2) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

3) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników  cywilnych i emerytów komendy powiatowej,

4) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

5) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

6) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej  komendy powiatowej

7) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

8) likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

9) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej,

10) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej,

11) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

12) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

13) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-      technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

14) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

15) obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej

16) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

17) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej/miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

18) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

19) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

 § 12. Do zadań Jednostki   Ratowniczo – Gaśniczej należy w szczególności:

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

3) wykonywanie czynności ratowniczo – gaśniczych przy prowadzeniu działań w ramach pomocy wzajemnej poza własnym obszarem działania;

4) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze działania;

5) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania
w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

6) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, poznawanie własnego terenu działania;

7) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

8) prowadzenie własnego doskonalenia zawodowego

 


Data publikacji: 2012-12-28
Data aktualizacji: 2012-12-28
Autor: Pawelec Krzysztof
Rejestr aktualizacji